ביקורת דוחות כספיים, עריכת דוחות כספיים

בקורת הדוחות הכספיים היא לב עבודתו של רואה החשבון, המשרד מבקר ועורך דוחות כספיים של מאות חברות עמותות ועוסקים.

השרות כולל:

  • מאזנים

  • דוחות רווח והפסד

  • דוחות על השינויים בהון

  • דוחות על תזרים המזומנים

  • דוחות התאמה לצורכי מס הכנסה

  • כל הדוחות הנילווים הנדרשים לצורך הגשת הדוחות הכספיים בהתאם לסוג העסק.