חשבונאות וביקורת

המשרד מבקר ועורך דוחות כספיים של מאות חברות עמותות ועוסקים.

השרות כולל מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות על השינויים בהון, דוחות על תזרימי המזומנים, דוחות התאמה לצורכי מס הכנסה וכל הדוחות הנלווים הנדרשים לצורך הגשת הדוחות הכספיים בהתאם לסוג העסק.

ניסיון רב שנים

במהלך 18 שנות פעילותו של המשרד, צברו השותפים ניסיון רב בייצוג מול רשויות המס בארץ, ניסיון זה מורכב ממאות דיוני שומות בהן ייצג המשרד את לקוחותיו וכן קשרים אישיים שנוצרו עם רשויות המס.