ביקורת דוחות כספיים, עריכת דוחות כספיים

ביקורת הדוחות הכספיים היא לב עבודתו של רואה החשבון.

המשרד שלנו מבקר ועורך דוחות כספיים של מאות חברות עמותות ועוסקים.

 

השרות כולל:

מאזנים

דוחות רווח והפסד

דוחות על השינויים בהון

דוחות על תזרים המזומנים

דוחות התאמה לצורכי מס הכנסה

כל הדוחות הנילווים הנדרשים לצורך הגשת הדוחות הכספיים בהתאם לסוג העסק.