accounting

חשבונאות וביקורת

המשרד מבקר ועורך דוחות כספיים של מאות חברות עמותות ועוסקים. השרות כולל מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות על השינויים בהון, דוחות על תזרימי המזומנים, דוחות התאמה לצורכי מס הכנסה וכל הדוחות הנלווים הנדרשים לצורך הגשת הדוחות הכספיים בהתאם לסוג העסק.

למשרד ניסיון מצטבר של כ-30 שנות פעילות.

במה נוכל לעמוד לשירותך ?